SMSS โรงเรียนในสังกัด สพม.ราชบุรีServer หลัก

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา โรงเรียนแคทรายวิทยา
โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรียนกรับใหญ่ว่างกุศลกิจพิทยาคม โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
โรงเรียนบ้านคาวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โรงเรียนช่องพรานวิทยา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


Server สำรอง

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา โรงเรียนแคทรายวิทยา
โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรียนกรับใหญ่ว่างกุศลกิจพิทยาคม โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
โรงเรียนบ้านคาวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โรงเรียนช่องพรานวิทยา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี