เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเองได้อย่างดีเยี่ยม

** ผู้ที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรของปี 2567 ครบ 10 หลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรทอง **

** ผู้ที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรของปี 2567 ครบ 10 หลักสูตร และผ่านการพัฒนาหลักสูตรในปี 2565-2566 อย่างน้อย 10 หลักสูตร (รวมอย่างน้อย 20 หลักสูตร) จะได้รับเกียรติบัตรทองและเกียรติบัตรเพชร **

หลักสูตรปี 2567

หลักสูตรการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรสิทธิมนุษยชน

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรความปลอดภัยสถานศึกษา

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการออม

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการทำงานเป็นทีม

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรปี 2565-2566

หลักสูตรมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(หลักเกณฑ์ ว PA)

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Literay)

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการป้องกันการทุจริตและการคิดแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรวินัยและการรักษาวินัยเบื้องต้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวัดการประเมินผลตามแนวทาง PISA

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษา

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการปฏิบัติงานและการจัดทำหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการบริการจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพฐ. พ.ศ.2547
และการขออนุมัติเดินทางไปราชการ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน ว PA

เลือกหลักสูตร