ผู้ที่ผ่านการพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตรขึ้นไป (หลักสูตรบังคับ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม) จึงจะได้รับเกียรติบัตรทอง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเองได้อย่างดีเยี่ยม

หลักสูตรมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

เลือกหลักสูตร

หลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(หลักเกณฑ์ ว PA)

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Literay)

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการป้องกันการทุจริตและการคิดแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรวินัยและการรักษาวินัยเบื้องต้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวัดการประเมินผลตามแนวทาง PISA

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษา

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการปฏิบัติงานและการจัดทำหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการบริการจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพฐ. พ.ศ.2547
และการขออนุมัติเดินทางไปราชการ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน ว PA

เลือกหลักสูตร